Preinscripció i matrícula curs 2012-2013

Calendari de preinscripció 2012-2013

Presentació sol·licituds: del 7 al 18 de maig
Presentació llistes amb el barem: 25 de maig
Sorteig: 30 de maig
Reclamacions: 28,29 i 30 de maig
Llistes admesos: 6 de juny

Lloc preinscripció: Ajuntament ( Oficina municipal d'escolarització)
Horari: 8:30 a 14:00h.

Documentació per fer la preinscripció:
  • Original i fotocòpia del llibre de família
  • Original i fotocòpia del D.N.I. pare i mare o passaport, si s'escau.
  • Original i fotocòpia de la targeta sanitària
  • Còpia del certificat d'empadronament de qui tingui la pàtria potestat o tutela de l'alumne
  • Original i fotocòpia del llibre de salut on consta les dosis de vacunes rebudes amb les dates corresponents, o certificat mèdic oficial justificatiu en cas que el nen o nena no hagi estat vacunat/da per contraindicació mèdica o per altres circumstàncies.
Calendari matrícula: de l'11 al 15 de juny

Documentació:
  • 4 fotografís tipus carnet del nen/a
  • Full d'alta pagat de l'Oficina de Gestió Tributària
Lloc matrícula: Ajuntament ( Oficina municipal d'escolarització)
Horari: 8:30 a 14:00h.

NOTA: La publicació de les llistes amb el barem i la llista d'admesos seran penjades a l'ajuntament , a la mateixa porta d'entrada de La Sequieta i al blog.

Comentaris

Entrades populars